Cửa đi mở trượt 6 cánh 3 ray hệ ND-XF95

Cửa đi xếp trượt 4 cánh

Cửa đi xếp trượt 6 cánh (3-3)

Cửa đi xếp trượt 6 cánh (5-1)